Hợp đồng trồng cây xanh là một loại hợp đồng kinh tế được ký giữa bên cung cấp dịch vụ và bên có nhu cầu. Hợp đồng được ký kết dựa trên sự thỏa thuận của các bên trên thực tế, có thể tham khảo các nội dung cơ bản […]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— ……, ngày … tháng … năm ……. HỢP ĐỒNG THUÊ CHẶT CÂY Số: ……………/HĐTCC – Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; – Căn cứ vào Luật Thương Mại năm 2005; – Căn […]

Cherry blossom : hoa anh đàoLilac : hoa càAreca spadix : hoa cauCarnation : hoa cẩm chướngDaisy : hoa cúcPeach blossom : hoa đàoGerbera : hoa đồng tiềnRose : hoa hồngLily : hoa loa kènOrchids : hoa lanGladiolus : hoa lay ơnLotus : hoa senMarigold : hoa vạn thọApricot blossom […]

Chuyên mục